Хэрэгжиж буй төслүүд

1. “Старт-ап Хаб” байгуулах
2. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
3. Сингапурт ажиллах, эвэнт хийх
4. АНУ-д эвэнт хийх @ Silicon Valley
5. Бизнес эрхлэгч нарт ээлтэй байх хуулийн санал гаргах судалгаа хийх
6. ICT ерөнхий боловсролын хичээлийн хөтөлбөрт оруулах