Гадаад хамтрагчтай болох

Дараах улс оронтой хамтын харилцаа тогтоомоор байгаа
хувийн хэвшлийн байгууллагуудад туслалцаа үзүүлнэ.
Үүнд:
o АНУ
o ОХУ
o Хятад
o БНСУ
o Япон
o Казахстан
o Энэтхэг
o Сингапур